باشگاه پارکور در قم

زمان: روزهای زوج ساعت 7 الی 8/30

مربی: حیدر

 

شهریه :40 هزارتومان +15 هزار بیمه + یک قطعه عکس